TEADUSKOOLIST

EESMÄRK
Oleme seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust.
Pakume täiendõpet, kus rõhuasetus on matemaatikal, füüsikal, keemial ja bioloogial.

5. klassi – gümnaasiumi õpilased saavad võimaluse osaleda väljaspool oma kodukooli erinevatel süvakursustel ja kohtuda
oma ala parimate õppejõudude / mentoritega. Oleme alustanud sidemete loomist Viljandimaa ettevõtetega, et tutvustada karjäärivõimalusi LTT valdkonnas ja äratada huvi oskustöölise, teadlase ja inseneri elukutsete vastu.
Aitame kaasa sellele, et andekad lapsed õpiksid oma andekust aktsepteerima, tajuma looduselt ning esivanematelt
päritud kingituse arendamise vajadust ja vastutust ning oskaksid teha edasiõppimisvalikuid.

TAHAN – SUUDAN – TEEN
Õppetöö, võistlused, olümpiaadid
TAIBUKATEGA TULEVIKKU – I
Koostöö ettevõtetega
TAIBUKATEGA TULEVIKKU – II
Aineringid lasteaedades
TAIBUKATEGA TULEVIKKU – III
"Märka ja toeta taibukese andeid" 1. klassile
• • •

Lasteaedades viiakse läbi reaal- ja loodusteaduste aineringi, et aidata kaasa laste ettevalmistamisele kooliminekuks.


SIHTRÜHM

Näeme oma kursuslastena selliseid võimekaid 5. klassi – gümnaasiumi õpilasi, kellele ei piisa kodukooli pakutavatest võimalustest oma lemmikalaga tegelemiseks.
Õpilastel on võimalus osaleda teaduskooli kursustel, arvestades jõukohasuse printsiipi ning lähtudes koolikoormusest.
Koolidele on meie poolt korraldatavad kursused heaks võimaluseks andekamatele õpilastele võimete- ja huvikohaste individuaalõppekavade koostamiseks.

ASUTAJA
Taibukate Teaduskooli asutas 2014. a visiooniga füüsikaõpetaja
Lilian Tambek (28.02.1945 - 19.02.2021).

Lilian Tambeki mälestuseks ning Taibukate Teaduskooli vilistlaste reaal- ja loodusteaduslike kõrgkooliõpingute toetamiseks on loodud
Lilian Tambeki nimeline stipendiumifond (vt statuuti).

TUNNUSTUSED

Kokku on Taibukate Teaduskooli tunnustatud
17 korral aastatel 2014 – 2019.